Incheierea contractului individual de munca (PARTEA III)

Incheierea contractului individual de muncaART. 25
(1) Prin clauza de mobilitate partile in contractul individual de munca stabilesc ca, in considerarea specificului muncii, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca. In acest caz salariatul beneficiaza de prestatii suplimentare in bani sau in natura.
(2) Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.
ART. 26
(1) Prin clauza de confidentialitate partile convin ca, pe toata durata contractului individual de munca şi dupa incetarea acestuia, sa nu transmita date sau informatii de care au luat cunoştinta in timpul executarii contractului, in conditiile stabilite in regulamentele interne, in contractele colective de munca sau in contractele individuale de munca.
(2) Nerespectarea acestei clauze de catre oricare dintre parti atrage obligarea celui in culpa la plata de daune-interese.
ART. 27
(1) O persoana poate fi angajata in munca numai in baza unui certificat medical, care constata faptul ca cel in cauza este apt pentru prestarea acelei munci.
(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.
(3) Competenta şi procedura de eliberare a certificatului medical, precum şi sanctiunile aplicabile angajatorului in cazul angajarii sau schimbarii
locului ori felului muncii fara certificat medical sunt stabilite prin legi speciale.
(4) Solicitarea, la angajare, a testelor de graviditate este interzisa.
(5) La angajarea in domeniile sanatate, alimentatie publica, educatie şi in alte domenii stabilite prin acte normative se pot solicita şi teste medicale specifice.
ART. 28
Certificatul medical este obligatoriu şi in urmatoarele situatii:
a) la reinceperea activitatii dupa o intrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca avand expunere la factori nocivi profesionali, şi de un an, in celelalte situatii;
b) in cazul detaşarii sau trecerii in alt loc de munca ori in alta activitate, daca se schimba conditiile de munca;
c) la inceperea misiunii, in cazul salariatilor incadrati cu contract de munca temporara;
d) in cazul ucenicilor, practicantilor, elevilor şi studentilor, in situatia in care urmeaza sa fie instruiti pe meserii şi profesii, precum şi in situatia schimbarii meseriei pe parcursul instruirii;
e) periodic, in cazul celor care lucreaza in conditii de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
f) periodic, in cazul celor care desfaşoara activitati cu risc de transmitere a unor boli şi care lucreaza in sectorul alimentar, zootehnic, la instalatiile de aprovizionare cu apa potabila, in colectivitati de copii, in unitati sanitare, potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;
g) periodic, in cazul celor care lucreaza in unitati fara factori de risc, prin examene medicale diferentiate in functie de varsta, sex şi stare de sanatate, potrivit reglementarilor din contractele colective de munca.
Incheierea contractului individual de muncaART. 29
(1) Contractul individual de munca se incheie dupa verificarea prealabila a aptitudinilor profesionale şi personale ale persoanei care solicita angajarea.
(2) Modalitatile in care urmeaza sa se realizeze verificarea prevazuta la alin. (1) sunt stabilite in contractul colectiv de munca aplicabil, in statutul de personal – profesional sau disciplinar – şi in regulamentul intern, in masura in care legea nu dispune altfel.
(3) Informatiile cerute, sub orice forma, de catre angajator persoanei care solicita angajarea cu ocazia verificarii prealabile a aptitudinilor nu pot avea un alt scop decat acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum şi aptitudinile profesionale.
(4) Angajatorul poate cere informatii in legatura cu persoana care solicita angajarea de la foştii sai angajatori, dar numai cu privire la activitatile
indeplinite şi la durata angajarii şi numai cu incunoştintarea prealabila a celui in cauza.
ART. 30
(1) Incadrarea salariatilor la institutiile şi autoritatile publice şi la alte unitati bugetare se face numai prin concurs sau examen, dupa caz.
(2) Posturile vacante existente in statul de functii vor fi scoase la concurs, in raport cu necesitatile fiecarei unitati prevazute la alin. (1).
(3) In cazul in care la concursul organizat in vederea ocuparii unui post vacant nu s-au prezentat mai multi candidati, incadrarea in munca se face prin examen.
(4) Conditiile de organizare şi modul de desfaşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.

Text: Irina C, consultant legal, cabinet notarial